(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
дійсний від 21 серпня 2019 року
Цей Договір, в якому Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВЕНТІМ», в особі директора Кондрацької Анастасії Станіславівни, яка діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець), з одного боку, та будь-яка фізична особа-підприємець, фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Клієнт), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Клієнтом Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг шляхом допуску до участі у конференції, бронювання та пов'язаної з цим діяльності. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Клієнтів. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Клієнти приймають умови цього Договору про нижченаведене.


1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

1.1. Договір – публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг шляхом допуску до участі у конференції, бронювання та пов'язаної з цим діяльності, укладений між Виконавцем та Клієнтом, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://shdm.events.

1.2. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВЕНТІМ», в особі директора Кондрацької Анастасії Станіславівни, яка діє на підставі Статуту, надає інформаційно-консультаційні послуги шляхом допуску до участі у конференції, бронювання та пов'язаної з цим діяльності.

1.3. Клієнт – фізична особа або фізична особа-підприємець, яка пройшла процедуру реєстрації на Веб-сайті та уклала цей Договір акцептувавши пропозицію, способом указаним у цьому Договорі, та приєдналась до Договору у цілому (без виключень, доповнень та застережень).

1.4. Сторони – вказівка в Договорі разом на Виконавця та Клієнта.

1.5. Веб-сайт – офіційний Веб-сайт, право на використання якого належить Виконавцю, розміщений у мережі Інтернет за адресою: http://shdm.events.

1.6. Акцепт – надання Клієнтом повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.7. Замовлення – належно оформлена заявка Клієнта на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надати Клієнту Послуги, вибрані Клієнтом на Веб-сайті, а Клієнт зобов'язується оплатити їх та прийняти їх в строки і на умовах, зазначених у цьому Договорі та на Веб-сайті, доступному за посиланням: http://shdm.events .

2.2. Виконавець надає на вибір Клієнта платні послуги інформаційно-консультаційного характеру, пов'язані із забезпеченням Клієнту доступу до участі у конференції, бронювання та пов'язаної з цим діяльності, що здійснюються Виконавцем.

2.3. Програма конференції формується на розсуд Виконавця та розміщується (публікується) ним на Веб-сайті за посиланням: http://shdm.events .

2.3.1. Програма конференції, зазначена у пункті 2.3. цього Договору, не є остаточною і може змінюватися (уточнюватися, доповнюватися тощо) Виконавцем на його розсуд в будь-який час, інформація про що розміщується (публікується) ним на Веб-сайті за посиланням: http://shdm.events .


3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Клієнт самостійно оформлює Замовлення на Веб-сайті http://shdm.events шляхом додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки «Зареєструватися», або за допомогою платіжної системи натисканням кнопки «Придбати квиток», або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту http://shdm.events.

3.2. При проходженні процедури реєстрації на Веб-сайті Клієнт повинен заповнити поля Анкети відповідно до запитуваної на Веб-сайті інформації.

3.3. Строк обробки Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення одним із шляхів, вказаними в п. 3.1. цього Договору. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

3.4. Дата та місце проведення конференції вказуються на Веб-сайті за посиланням: http://shdm.events .

3.5. При відмові Клієнта від участі у конференції кошти, сплачені Клієнтом, поверненню не підлягають.

3.5.1. При відмові Клієнта від участі у конференції Виконавець анулює квиток такого Клієнта.

3.6. Зобов'язання Виконавця з надання послуг за цим Договором вважаються виконаними, а послуги – наданими Клієнту у повному обсязі, після закінчення конференції, незалежно від того, чи відвідав Клієнт безпосередньо конференцію, чи ні. При цьому будь-які документи (у тому числі акти виконаних робіт тощо), що підтверджують надання послуг, передбачених цим Договором, між Виконавцем та Клієнтом не складаються (не підписуються).

3.7. У разі відвідання та прослуховування не менше, ніж 75 (сімдесяти п'яти) відсотків лекцій, що надаються під час конференції, Клієнт має право на отримання Сертифікату від Виконавця. Для цього Клієнт має звернутися до уповноважених осіб Виконавця під час проходження конференції або протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту її закінчення.


4. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на Веб-сайті http://shdm.events. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Клієнтом Послуг.

4.2. Клієнт оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на Веб-сайті http://shdm.events перераховується згідно з грошовим еквівалентом долара США і підлягає оплаті Покупцем в національній валюті України пропорційно до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.

4.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

4.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Клієнтом є фізична особа) або
4.3.2. за допомогою платіжної системи https://www.liqpay.ua, яка вказана на Веб-сайті Виконавця (якщо Клієнтом є фізична особа) або
4.3.3. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Клієнтом є фізична особа).

4.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.5. Оплата за Послуги здійснюється Клієнтом протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту виставлення відповідного рахунку Виконавцем, але не пізніше 5 (п'яти) календарних днів до початку конференції. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом п'яти банківських днів.

4.6. Клієнт самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Клієнт має право:

5.1.1. оформити Замовлення Послуг, зазначених на Веб-сайті http://shdm.events ;
5.1.2. отримати Сертифікат відповідно до умов, вказаних у п.3.7. цього Договору;
5.1.3. з'ясовувати питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору.
5.1.4. вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

5.2. Клієнт зобов'язується:

5.2.1. самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Послуг та неухильно виконувати їх. Правила надання та отримання Послуг зазначені на Веб-сайті http://shdm.events та є невід'ємними частинами цього Договору.
5.2.2. своєчасно та повністю оплатити Послуги згідно з розділом 4 цього Договору;
5.2.3. надати достовірну інформацію при здійсненні Замовлення;
5.2.4. не залучати Виконавця та уповноважених осіб Виконавця як відповідача або третю особу за будь-якими спорами, пов'язаних із шкодою, завданою Клієнту в результаті дії третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, перевізників до місця проведення конференції, служб, що надають кейтерингові або ресторанні послуги;
5.2.5. гарантувати, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які він отримає в рамках виконання даного Договору, не будуть надаватися/передаватись будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися без згоди Виконавця.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. своєчасно та повністю отримати оплату Послуг відповідно до умов Договору;
5.3.2. залучати третіх осіб для виконання умов Договору;
5.3.3. через сайт http://shdm.events в розумні строки інформувати Клієнта про зміни у програмі конференції, а також щодо вартості послуг та інших умов Договору;
5.3.4. односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Клієнтом умов цього Договору.

5.4. Виконавець зобов'язаний:

5.4.1. відповідати на питання Клієнта, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг;
5.4.2. надавати Послуги відповідно до умов цього Договору.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності у випадку невиконання або неналежного виконання Послуг зі своєї сторони або зі сторони третіх осіб, яке відбулося через недостовірність, недостатність або несвоєчасність інформації, наданої Клієнтом.

6.3. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом у випадку невиконання або неналежного виконання Послуг зі сторони третіх осіб, які надають Клієнту послуги з перевезення, проживання, харчування або пов'язаних з цим діяльності.

6.4. Виконавець не несе відповідальності у випадку не відвідання Клієнтом конференції за умов, які не залежать від Виконавця.

6.5. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність конференції, транспортних засобів або місця проживання очікуванням Клієнта та його суб'єктивній оцінці.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку особисту власність Клієнта, втрачене, пошкоджене або іншим способом повністю або частково втрачене на конференції, під час проживання або транспортування. У вказаних випадках власник втраченого майна має право (на власний розсуд) звертатися з відповідними заявами до правоохоронних органів в цілях встановлення істини та залучення до відповідальності винних осіб.

6.7. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.8. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.


7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання відбувається внаслідок настання форс-мажорних обставин таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна та військові дії, страйки, блокада, рішення уряду, дії антидемпінгових обмежень та інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, та які мали місце під час строку дії цього Договору та вплинули на виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання відбувається внаслідок настання форс-мажорних обставин таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна та військові дії, страйки, блокада, рішення уряду, дії антидемпінгових обмежень та інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, та які мали місце під час строку дії цього Договору та вплинули на виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.3. Сторона, яка опинилась під впливом форс-мажорних обставин, повинна одразу (наскільки це можливо за умови існування форс-мажорної обставини, але не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати її настання) повідомити інші Сторони про таке настання, характер, потенційний строк дії форс-мажорної обставини та її припинення.

7.4. Якщо форс-мажорні обставини, зазначені у цьому розділі, тривають більше 1 (одного) місяця, будь-яка Сторона має право розірвати Договір. У такому випадку жодна Сторона не має права вимагати від інших Сторін сплачувати завдані збитки.


8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

8.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Клієнтом чи відмова виконувати умови укладеного Договору Клієнтом є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

8.3. Інформація, що надається Клієнтом, є конфіденційною. Інформація про Клієнта використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

8.4. Власним акцептуванням Договору Клієнт добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту http://shdm.events. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту http://shdm.events, Клієнт має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

8.5. Клієнту надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

8.6. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

8.7. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Клієнтом та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

8.8. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.


9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВЕНТІМ»
01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, буд. 16А
р/р 26000052712383
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ
МФО 320649
Код ЄДРПОУ 40736391
ІПН 407363926592
Витяг № 1826594502197
Телефон: +380665883707
E-mail: ak@eventeam.com.ua